GWYBODAETH CORONAFEIRWS


 GWYBODAETH Canolfannau bwyd i deuluoedd mewn angen GWYBODAETH

CYFEIRIADUR HELPU CORONAFEIRWS
Aardvark Alternatives Dosbarthu i’r cartref neu gasglu o’r siop - 01267233445 foforganics@gmail.com
A&E Taxis - Gwasanaeth tacsi i gasglu presgripsiwn i’r henoed a’r bregus - 07796460470
Age Cymru Sir Gâr yn cynnig help dros y ffôn - 01554784080 Facebook - Henoed / pobl fregus
Banc Bwyd Caerfyrddin – Darpariaeth ar gyfer y rhai sydd mewn angen – 01267225996 / 01267232101 carmarthenfoodbank@towychurch.co.uk
Blasus Delicatessen - Bwyd, Gwin, Food, Wine, Pasta, Bara, ayyb. Casglu o’r siop – Caerfyrddin 01267233811
British Red Cross - 03000230700 - ERWales@redcross.org.uk Grwp cymorth, Henoed / pobl fregus – Dosbarthu i’r cartref
CGGSG – Gwasanaeth cyfeillio dros y ffôn i helpu i leihau teimladau o unigedd neu unigrwydd 01267245555
CGGSG yn creu grwpiau o wirfoddolwyr. Os hoffech chi wirfoddoli cysylltwch ar 01267245555
Castell Howell - Ar agor i’r cyhoedd gydag oriau estynedig - Hybiau cymunedol ar gyfer casglu – 01267222022 - Siopa
Chris Thomas & Sons Ffrwythau a Llysiau - Gwasanaeth ffonio a chasglu, Heol Abergwili, Caerfyrddin 01267238363
Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr - Cymorth a help – 01267237693 / 07375673046
DPJ Foundation - llinell gymorth ar gyfer iechyd meddwl yn benodol i’r sector amaethyddol 08005874262
Danny the Milkman – Gwasanaeth dosbarthu cynnyrch llaeth – Caerfyrddin – Dosbarthu i’r cartref, henoed / pobl fregus
Dexters SteakHouse - Gwerthu Cig Caerfyrddin a chinio stêc Dexter 3 chwrs llawn o’i gartref - £20yp -01267223000
Eric Davies & Son - Cigydd - Dosbarthu i’r cartref neu gasglu o’r siop - 01267 236799 - Uned 1, Ffordd y Farchnad, Caeryrddin
Fruits of Eden yn cynnig ffrwythau a llysiau, wyau, mêl, picls - dosbarthu yng Nghaerfyrddin a’r ardal leol – 07917114222
Gofal Cymunedol COVID 19 Caerfyrddin - Help, meddyginiaethau, siopa, henoed, grwp cymorth - 07796134881 carmarthencommunitycare@gmail.com
Goldies Cymru - Sesiwn Canu a Gwenu unwaith yr wythnos drwy eu tudalen Facebook. Grwp cymorth. Henoed.
Grwp Cymorth Ardal Caerfyrddin yn cynnig cefnogaeth amrywiol – Facebook - Grwp cymorth
Grwp Cymorth Covid-19 Sir Gaerfyrddin – Cymorth siopa, presgripsiwn a cherdded cwn – Facebook
Grwp Cymorth Covid-19 Gorllewin Sir Gaerfyrddin a De Sir Benfro – Facebook - Grwp cymorth
Gwirfoddoli Cymru – Darganfyddwch fwy am wirfoddoli ar-lein ar hyn o bryd
Hafod Bakery - dosbarthu bara a bwyd sylfaenol hanfodol eraill o ddrws i ddrws - 01267211419 - pobl fregus
Mirchi - Heol Bragdy - Casgliadau, Cludfwyd yn cael eu dosbarthu i'r cartref - Ar agor 7 diwrnod yr wythnos 01267231500
Oil4Wales - Priority Callouts - 01267275777 - sales@oil4wales.co.uk oil4wales.co.uk
Old Market Square Delicatessen – Gwasanaeth cludfwyd a dosbarthu bara, llaeth, wyau, bwydydd ysgafn - 01267236175
Paul's Taxis - Gwasanaeth tacsi i gasglu presgripsiwn i’r henoed a’r bregus - 01267237006
Rogers & Son Butchers – Dosbarthu i’r cartref, talu dros y ffôn a gyrru drwodd yn y siop – 01267 238736
Tanerdy Garage – Bwyd, Diodydd, Bara, ayyb – Dosbarthu i’r cartref - admin@tanerdygarage.co.uk 01267 236203
Ymateb 4x4 De Cymru - 02921281821 southwales@4x4responsewales.org Dosbarthu i’r cartref, Fferyllfa
Ymddiriedolaeth Cinnamon yn darparu gwasanaeth siopa, presgripsiwn, cerdded cwn, ayyb i’r rhai bregus news@cinnamontrust.org.uk

DATGANIAD I'R WASG - DATGANIAD I'R WASG - DATGANIAD I'R WASG - DATGANIAD I'R WASGEdrych - Felodrom Caerfyrddin

Mae pob tref yn unigryw ond mae Caerfyrddin yn un arbennig iawn , oherwydd ei lleoliad daearyddol a’i hanes hir ac amrywiol, ei diwylliant, a’i phwysigrwydd fel prif dref y sir. Mae ei lleoliad wrth benllanw’r môr a’r man isaf i bontio’r Afon Tywi ac felly’n ganolog i holl Orllewin Cymru.

Mae’r afon, a fu unwaith yn brif gysylltiad y dref o hyd yn arddangos yr hen grefft o bysgota gyda’r  cwrwgl yn ystod misoedd yr haf.    Wrth gerdded ar hyd ei strydoedd troellog a phrysur gan ddilyn y ffyrdd a osodwyd ugain canrif yn nôl pryd yr oedd yn brif dref rhanbarthol Rhufeiniaid. Mil o flynyddoedd yn ddiweddarach, fe wnaeth y Normaniaid gorchfygol, unwaith eto, gydnabod pwysigrwydd ei safle strategol. Yma fe wnaeth brenhinoedd Lloegr eu prif dref ranbarthol a’i gweithredi o fewn Castell Caerfyrddin. 

Fe ysgrifennwyd yr enwog “Llyfr Du Caerfyrddin” ym Mhriordy Caerfyrddin, un o ddau dy mynachaidd enfawr, hwn yw’r llawysgrif hynaf yn yr iaith Gymraeg sy’n dal i fodoli. Mae trigolion y dre yn adlewyrchu’r gymysgedd amrywiol sydd yma, gan mae’r bobl sy’n gwneud y dre yr hyn yw hi heddiw, gyda’r defnydd naturiol  o’r Gymraeg a’r Saesneg. Mae Caerfyrddin yn edrych yn ôl ar ei hanes gyda balchder, ond hefyd yn edrych ymlaen, gan ei bod yn dref fywiog  ac yn ganolfan siopa fodern. 

canllaw tref caerfyrddin

Facebook

Twitter

Instagram

Felodrom Caerfyrddin

Rhybydd Priefatrwydd Cyffredinol