Atyniadau i Ymwelwyr

Pub

Flower Shop

Merlin festival

Nott Square

Llefydd o ddiddordeb o amgylch Caerfyrddin


Mae gan dre Caerfyrddin y canlynol i’w gynnig i’r ymwelydd:

 • Marchnad nwyddau
 • Siopau bach traddodiadol
 • Strydoedd a lonydd cul
 • Siopau cadwyn
 • Cysylltiadau ffyrdd, rheilffyrdd, bysiau a llwybrau beicio
 • Y sinema cyfan gwbl 3D gyntaf yn Ewrop
 • Orielau celf a theatrau
 • Llyfrgell y sir, amgueddfa'r sir ac archifau’r sir
 • Un o’r traciau beicio awyr agored hynaf yn y byd sy’n dal i gael ei ddefnyddio
 • Tref hanesyddol lle gwelir pysgota mewn cwryglau
 • Castell
 • Adeiladau cyhoeddus a chofgolofnau nodedig
 • Un o’r tafarndai lleiaf yng ngwledydd Prydain
 • Yr amffitheatr mwyaf gorllewinol yn yr ymherodraeth Rufeinig
 • Un o’r afonydd gorau am eog a sewin yng ngwledydd Prydain
 • Digon o lefydd parcio

A’r cyfan hyn yn Nyffryn Tywi, un o’r dyffrynnoedd hyfrytaf ym Mhrydain.


Yn Abergwili (2 filltir i’r dwyrain ar yr A40) ceir Amgueddfa’r Sir ym Mhalas yr Hen Esgob. Yn wreiddiol, eglwys golegaidd oedd hon a sefydlwyd yn 1283, ond fe’i trowyd yn Blas Esgob yn ystod y Diwygiad. Mae cartref yr Esgob presennol yn dal i fod yn Abergwili.

Mae’r amgueddfa’n cynnwys arddangosiadau helaeth o ddeunyddiau Rhufeinig a chanoloesol a chasgliad o gofnodion Cristnogol cynnar. Ceir hefyd arddangosiadau cynhwysfawr o ddeunyddiau diweddarach.

carmarthen museum

train

train steam

train

Yn agos mae Rheilffordd Ager Gwili sy’n dilyn llwybr hen Reilffordd y Great Western wrth iddi igamogamu i fyny Dyffryn coediog a phrydferth Gwili.
Mae trenau’n rhedeg yn ôl ag ymlaen o Orsaf Bronwydd (3 milltir i’r gogledd ddwyrain ar yr A484) rhwng mis Mai a mis Medi gyda digwyddiadau arbennig megis diwrnodau ‘Siôn Corn’ a ‘Tomos y Tanc’.

Mae cynlluniau uchelgeisiol i ehangu’r rheilffordd i’r de i’r A40 ar gyrion y dref.

Lluniau drwy caredigrwydd Mr John Jones.

Manylion pellach: http://www.gwili-railway.co.uk/
Gwili Railway

Boathouse

 

 

Dinefwr 

Saith milltir i’r de orllewin o Gaerfyrddin (B4312) mae pentref Llansteffan gyda’i draeth a’i dai o’r 18fed a’r 19eg ganrif. O Gastell Llansteffan, sy’n sefyll mewn bryngaer o’r Oes Haearn, ceir golygfeydd helaeth o Fae Caerfyrddin a Phenrhyn Gyr. Os cerddwch i Wharley Point cewch eich gwobrwyo gan olygfeydd syfrdanol o arfordir Sir Gaerfyrddin.

Talacharn. Treflan brydferth yw Talacharn (13 milltir i’r de orllewin ar hyd yr A40 a’r A4066) gyda’i chastell trawiadol ac adeiladau da o’r 18fed ganrif. Bu unwaith yn gyrchfan i gapteiniaid môr hanner cyflog ac yn bentref pysgota. Bu Dylan Thomas yn byw yma ac yn ysgrifennu yn Nhy’r Cychod sydd mewn man delfrydol ger Afon Taf; bellach mae’r ty yn agored i’r cyhoedd. Y mae Castell Talacharn wedi ei adnewyddu ac yn agored i’r cyhoedd. Ychydig filltiroedd yn nes ymlaen ceir Traethau Pentywyn gyda’u 7 milltir o dywod, sy’n enwog am ymdrechion i sefydlu record cyflymder-tir a lle mae gan Yr Amgueddfa Cyflymder arddangosfeydd ac arddangosiadau ynghylch y digwyddiadau hynny.


Parc Gwledig Pen-bre
(12 milltir i’r de ar yr A484) a Thraeth Cefn Sidan. Mae’r atyniadau yn y parc yn cynnwys llethr sgïo, rheilffordd fechan, rhwydwaith o lwybrau troed a llwybrau seiclo sy’n rhedeg drwy’r parc a Choedwig Pen-bre sy’n cysylltu â Llwybr Arfordir y Mileniwm. Gellir llogi beiciau ger y llethr sgïo. Ar y ffordd, fyddwch yn mynd heibio Canolfan ‘Pembrey Motor Sports’ gallwch daro heibio i Gastell Cydweli a’r Amgueddfa Diwydiant gyda’i pheirianwaith sy’n gweithio ar ager.

Mae’r dref wedi’i lleoli’n ddelfrydol ar gyfer archwilio gorllewin Cymru gyda llwybrau’n arwain i Sir Benfro a’r Fferi i Iwerddon, Ceredigion, Sir Frycheiniog ag Abertawe. Mae gan y Ganolfan Groeso yn Maes Nott daflenni ynghylch y rhan fwyaf o atyniadau. O fewn ychydig bellter i’r dref mae Dyffryn Tywi (A40 i’r dwyrain) yn cynnig casgliad hyfryd o barciau a gerddi hanesyddol yn ogystal â Gardd Fotanegol Genedlaethol Cymru yn Middleton Hall oddi ar yr A48. Bydd taith i fyny’r dyffryn i Landeilo yn cwmpasu trysorau megis Gerddi Hanesyddol Aberglasney, Castell, Ty a Pharc Dinefwr a Drenewydd (Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol), Castell Dinefwr (Cadw), Gardd Goed Gelli Aur yn ogystal â Chastell Dryslwyn, a’r cyfan o fewn taith gron o 35 milltir.

llanstefan