Parciau

Bydd ardaloedd offer chwarae i blant yn ail agor yn ardal Cyngor Tref Caerfyrddin dydd Llun 20fed o Orffennaf, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.


Mae rhain yn cynnwys:

Parc Caerfyrddin

Parc Tre Ioan

Parc Penllwyn

Parc Hinds

Maes y Wennol

Allt Ioan

Bydd yr ardal sglefrio, y gamffa awyr agored a Felodrom Caerfyrddin hefyd yn agor ar yr un pryd. Mae offer glanweithio dwylo wedi’i osod ym mhob parc o eiddo’r Cyngor Tref. Cyfrifodeb y defnyddwyr yw cadw at reolau Llywodraeth Cymru ynglyn â pellhau cymdeithasol’.

Parc Caerfyrddin

Agorwyd Parc Caerfyrddin yn 1900 sy’n gartref i felodrom (trac beicio) cyntaf Cymru ac un o’r ychydig rai cynnar sydd wedi goroesi ac sy’n dal i gael ei ddefnyddio heddiw. Mae Parc Caerfyrddin, gyda’i stand wreiddiol, bandstand, porthdy, gatiau a’r rheiliau mynedfa, wedi’i ddefnyddio at amrywiaeth eang o chwaraeon, eisteddfodau, adloniant, syrcas a chyngherddau.

Yn 2003 ffurfiodd y Cyngor Tref barc sglefyrddio ym mhen gogledd‑orllewinol y parc fel atyniad newydd i bobl ifanc. Mae’r Cyngor Tref yn rhedeg y Parc fel amwynder cyhoeddus, ac mae’n cynnwys offer chwarae a chyfleuster sglefyrddio. Codir tâl am y cyfleusterau eraill er mwyn adennill y costau blynyddol o redeg a chynnal y parc. Gellir cael manylion am y taliadau a godir am hurio’r parc ar 01267 235199.

Gwnaed gatiau’r fynedfa gan Coalbrookdale, ac maent ymhlith y gatiau gorau o’u cyfnod i oroesi yng Nghymru. Cafodd y gatiau eu hadnewyddu gan y Cyngor Tref yn y flwyddyn 2000, gyda chymorth grant a chyngor gan Cadw.

Parc tre loan
Tea room sign
Y Siop De, Parc Caerfyrddin, Lôn Morfa, Caerfyrddin SA31 3AX 07794 042186

Mae’r ‘Siop De’ ym Mharc Caerfyrddin ar agor pob dydd o 10.30 yb am de, coffi, diodydd oer, hufen iâ a byrbrydau ysgafn. Mae’n le delfrydol i’r rhai sy’n dymuno cymryd saib o ddefnyddio cyfleusterau’r Parc neu i gyfarfod â ffrindiau am baned o de a chacen gyda seddau tu allan a thu fewn i tua 25 person.

Croeso i sefydliadau cymunedol ddefnyddio’r Siop De fel sail i weithgareddau a chyfarfodydd y dymunent drefnu ym Mharc Caerfyrddin. Gellir gwneud trefniadau ymlaen llaw am gyfarfodydd fyn nos drwy ffonio’r Siop De neu drwy holi yn y Siop De.

Hefyd mae’r trac beicio sydd wedi cael ei atgyweirio a’r offer campfa allanol newydd yn darparu adnoddau ardderchog i grwpiau ac unigolion.

Felly hyd yn oed ei bod yn bwrw glaw, dewch draw i gael coffi a mwynhau’r croeso.
Adnewyddu

Yn y flwyddyn 2000 trefnodd Cyngor Tref Caerfyrddin bod prif ietiau’r parc yn cael eu hadnewyddu fel prosiect y Mileniwm a ariannwyd gan Cadw. Yn 2008 ariannwyd Prosiect Cynllunio gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Yn 2009 bu Cyngor Sir Caerfyrddin yn adnewyddu ac yn ymestyn y stand a gosod llifoleuadau newydd. Yn 2008-11 mae gwaith adnewyddu mawr, gwaith diogelwch a datblygu cynulleidfa wedi’i ariannu gan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru yr Undeb Ewropeaidd.

Cyllidwyd y prosiect Gwella Parc Caerfyrddin (2008-2011) drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.


Welsh assembly logo

Parc Tre Ioan

Mae Parc Tre Ioan a’r Cae Lles yn cael eu cynnal gan Gyngor y Dref fel amwynder i breswylwyr Tre Ioan. Bydd sefydliadau cymunedol o Dre Ioan yn aml yn defnyddio’r parc am ddigwyddiadau. Mae’r cyfleusterau yn cynnwys offer chwarae i blant a llwyfan aml-ddefnydd i berfformiadau allanol.

Parc Hinds

Sefydlwyd Parc Hinds ar tir blaenorol y Priordy fel ardal hamdden yn rhan nwyreinol tref Caerfyrddin gan cynnwys lle chwarae i blant. Rhoddir y parc i’r dref yn 1927 gan Mr John Hinds, a oedd wedi gwasnaethu fel Arglwydd Raglaw am Sir Gaerfyrddin, AS Rhydfrydol dros Gorllewin Caerfyrddin, YH a Maer Caerfyrddin. Ganwyd Mr Hinds yn Fferm Cwnin, Caerfyrddin ac cafodd ei prentisio fel dilledydd gan ei ewythr, Mr Charles Jones yn Ty waterloo ar gornel Maes Nott a Stryd y Neuadd. Pan yn 25 mlwydd oed fe sefydloedd busnes yn Blackheath, Llundain, ac fe gynhyddoedd ei gwmni i fod yn un o’r rhai mwyaf enwog yn de-dwyrain Llundain. Daeth yn Lywydd Siambr Fasnach Dilledwyr y Deyrnas Unedig, Llywydd Undeb y Bedyddwyr Cymraeg, Llywydd Cymdeithas Lenyddol Cymraeg a Llywydd Cyngrair y Cynhedloedd Cymreig. Yn cynhedlaetholwr Cymraeg cadarn, roedd Mr Hinds yn Drysorydd o’r Gymdeithas Anrhydeddus y Cymrodorion a Trysorydd Cymdeithas yr Eisteddfod Genedlaethol. Cyfeiriwyd yn ei ysgrif goffa yn “The Welshman” (3ydd Awst 1928) 'the esteem in which he was held by people of all sects and creeds, high and low, rich and poor, in every walk of life . . . a man who had been their true friend, and whose beautiful character (typified by his honesty, sincerity and simplicity) had won for him a warm place in their hearts'.

Parc Penllwyn

Ar gornel Maes Picton a Rhodfa Penbryn a thu ôl i Barc Penllwyn mae Cyngor y Dref yn gweithredu maes hamdden anffurfiol sydd yn cael ei ddefnyddiol weithiau gan bobl ifainc fel maes pêl-droed, er budd y gogledd-orllewin y dref.

Parc Chwarae Pêl Teras Russell

Agorwyd parc chwarae pêl aml-ddefnydd yn Nheras Russell gan Gyngor y Dref, gan gynnwys postiai gôl pêl-droed a phostiau gôl pêl-fasged. Mae’r ardal wedi’i ffensio a mae ganddi arwynebedd chwarae caled.