Cliciwch ar y llun isod

 

 

 

Rwy'n amau’n fawr ​​os oedd neb yn fwy brwd a gwybodus am fywyd a hanes Caerfyrddin ag oedd Margaret Evans. Sawl tro, byddai'n ein goleuo ni fel cynghorwyr tref gyda phwt o wybodaeth leol i gynorthwyo ein trafodaethau a'r penderfyniadau y bu’n eu cofnodi fel ysgrifennydd yn gywir ac yn effeithiol am gyfnod o 13 mlynedd. Ymroddodd yn llwyr i'w gwaith ac i "holl bethau Caerfyrddin”, a hynny gydag agwedd gyfeillgar, gwyleidd-dra, hiwmor parod a chonsyrn gwirioneddol am unrhyw un a oedd yn sâl neu mewn angen.
Pan ymwelais â hi yn ysbyty Glangwili yn gynharach yr wythnos hon, roedd hi'n amlwg yn wan iawn ac ond yn medru siarad ychydig eiriau ar y tro. Ond roedd hi'n dal i ofyn am 'newyddion y dref' a 'Sut mae'r teulu?' Pan roddais atebion cadarnhaol, byddai’n gwenu ac yn codi bawd i ddangos bodlonrwydd. Tan y diwedd, yn ei dyddiau olaf yn wir, roedd ei diddordeb mewn bywyd lleol a chonsyrn am eraill yn parhau. Roedd Margaret Evans yn berson caredig, ymroddedig a gwybodus iawn. Bydd pawb gafodd y fraint a’r pleser o’i hadnabod yn gweld ei heisiau yn fawr.

 

Alun Lenny, Maer Caerfyrddin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r gwaith adeiladu yn mynd yn ei flaen a gobeithiwn bydd y seiclwyr cyntaf ar y Felodrom erbyn mis Hydref.


Bydd Clwb rygbi’r Cwins yn chwarae ei tair gem adref ar y Parc yn ystod mis Medi ac mae trefniadau arbennig yn cael eu gwneud i sicrhau hyn.
Bydd system ar lein ar gael i alluogi bobl i archebu defnydd y trac seiclo a dylai unrhyw un sydd angen defnyddio’r trac gysylltu Cyngor Tref Caerfyrddin ar 01267 235199 neu thrwy ebostio alun@carmarthentowncouncil.gov.uk
Bydd y Felodrom ar agor i’r cyhoedd yn rhad ac am ddim rhwng 9 y.b a 1 y.p dydd Sul hyd ddydd Gwener ond codir tal am grwpiau neu ddefnydd egsgliwsif tu allan i’r oriau hyn. Bydd y taliadau tua £25.00 yr awr yng ngolau dydd a thua £30.00 yr awr am ddefnydd y llifoleuadau. Bydd yr arian yma’n cael ei fuddsoddi yn natblygiad y Felodrom ac hefyd i gyfrannu tuag at gostiau staff.
Bydd rheolau defnyddio’r Felodrom yn cael eu rhoi mewn lle mewn partneriaeth gyda Seiclo Cymru.
Bydd Cyngor Tref Caerfyrddin yn gweithio gyda Seiclo Cymru a chlybiau seiclo lleol i gynnig sesiynnau seiclo o dan hyfforddiant i seiclwyr o bob gallu a phrofiad.

 

 

 


pasting

 

 

 

Dydd Gwener 18 Awst 2017, 7pm

Sgwrs yn yr oriel gan Lucille Junkere:
The Yoruba Blues - The art of indigo dyeing in Nigeria


Mae Lucille Junkere yn dychwelyd i'r oriel i siarad am ei thaith lliwio indigo ers ei chyfnod preswyl yn y William Morris Gallery. Yn ddiweddar teithiodd i Nigeria trwy Gymrodoriaeth Winston Churchill lle bu'n astudio technegau lliwio indigo ymysg crefftwyr Yoruba. Àdíre yw'r gair Yoruba ar gyfer y brethyn sydd
yn cael ei liwio gan broses lliwio ‘gwrthsefyll’ ac sydd yn cael ei wneud mewn trefi Yoruba yn Nigeria. Mae’r tecstil yn gweithredu fel mynegiant esthetig ac yn fodd o gyfathrebu, gan gynnig golwg ddwfn ar grefydd, diwylliant, llên gwerin a hanes y bobl Yoruba. Bydd ei sgwrs yn cynnwys fideos byr, ffotograffiaeth, cerddoriaeth a gwaith indigo gan Lucille ei hun.

Mynediad am ddim

Dydd Sadwrn 19 Awst 2017, 11am-4pm

Gweithdy gyda Lucille Junkere:
Gwneud patrymau indigo gyda dulliau wedi ysbrydoli gan broses tecstilau Àdíre o Nigeria

Byddwch yn dysgu sut i greu a chynnal rysáit indigo diwenwyn syml y gallwch ail-greu yn y cartref. Bydd y rysáit yn eich galluogi i liwio ffibrau planhigion fel cotwm a lliain. Byddwch hefyd yn dysgu amrywiaeth o dechnegau gwneud patrymau wedi ysbrydoli gan liwio ‘gwrthsefyll’ traddodiadol Nigeria i greu eich samplau indigo hyfryd eich hun y gallwch fynd adref a’u ddefnyddio ar gyfer eich prosiectau.

Y Gost: £25 yn cynnwys defnyddiau
Addas ar gyfer oed 16+
Rhaid archebu lle

Dewch a ffedog neu gwisgwch hen ddillad, pâr o fenig rwber a bagiau plastig i fynd a’r samplau adref.

 


 


DATGANIAD I’R WASG 22AIN O FAI 2017


AILDDATBLYGU FELODROM CAERFYRDDIN


Mae’r gwaith o ailddatblygu Felodrom Caerfyrddin wedi dechrau ym Mharc Caerfyrddin.


Symudodd y contractwyr a phenodwyd - sef cwmni lleol GD Harries a’i Feibion Cyf - i mewn i’r safle wythnos ddiwethaf (Dydd Llun 8fed o Fai) a dechreuodd y gwaith adeiladu Dydd Llun y 15fed o Fai.


Disgwylir i’r gwaith adeiladu gymryd 20 wythnos, gyda’r 29ain o Fedi fel dyddiad targed i gwblhau’r gwaith.  Mae trefniadau arbennig yn cael ei gwneud i ganiatáu bod pob gem gartref Clwb Rygbi Cwins Caerfyrddin yn cymryd lle ym mis Medi a bydd Parc Caerfyrddin yn aros ar agor i’r cyhoedd drwy gydol yr adeg hon.


Dywedodd Cynghorydd Tref Caerfyrddin Alun Lenny:  ‘mae’n rhagorol i weld y gwaith adeiladu yn mynd yn ei flaen.   Cafwyd caniatâd cynllunio ym mis Ebrill ac yna fe gyflawnwyd y dull tendro a phenderfynwyd apwyntio GD Harries a’i Feibion Cyf fel yr unig gontractwyr’.


Dywedodd Richard Burton, Rheolwr Masnach gyda GD Harries a’i Feibion Cyf:  ‘Mae hwn yn brosiect hanesyddol arwyddocaol enfawr ac i chwaraeon, ac yr ydym yn ymhyfrydu i gael ein hapwyntio i wneud y gwaith yma i Gyngor Tref Caerfyrddin’.


Aeth y Cynghorydd Lenny ymlaen i ddweud: ‘Mae’r prosiect wedi cymryd rhai blynyddoedd i gyrraedd y pwynt yma oherwydd natur heriol unigryw'r gwaith ymglymedig.  Gan fod y felodrom yn adeilad rhestredig wedi ei leoli o fewn Parc Caerfyrddin - sydd yn ardal gadwraeth - rydym wedi cymryd cyngor arbenigwyr ym mhob cam o’r broses i sicrhau bod y felodrom wedi ei ailddatblygu ddim yn effeithio’n anffafriol ar ymddangosiad hanesyddol a chymeriad y Parc.


At hynny roedd yn rhaid ystyried yn ofalus iawn dewis y math iawn o arwynebedd i’r felodrom sy’n cael ei ailddatblygu, ac yn sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei wario yn y modd mwyaf cost effeithiol a phriodol.   Bu rhaid arbrofi amryw fath o arwynebedd gan seiclwyr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac yn y pen draw penderfynwyd ailosod y concrit presennol i gyd - 232 o raniadau concrit – gyda choncrit newydd sbon, a bydd yn parhau gobeithio am gan mlynedd arall. 


Rydym wedi gweithio’n agos iawn gyda’r gymuned seiclo leol a chyrff seiclo cenedlaethol eang (Seiclo Prydain a Seiclo Cymru) i sicrhau bod yr arwynebedd seiclo newydd yn addas i’r pwrpas a bydd o’r safon ofynnol a fydd yn caniatáu cystadlaethau cenedlaethol ac o bosib rhyngwladol i gymryd lle unwaith eto yng Nghaerfyrddin.


Fe fydd dwy nodwedd allweddol yn gweld ardal ddiogelwch (neu ‘ardal las’) yn cael ei adeiladu ar hyd tu fewn i berimedr y trac cyfan a hefyd ffens ddiogelwch o amgylch tu allan y trac yn gyfan i gynnig mwy o ddiogelwch i seiclwyr’.


Bydd angen uwchraddio'r llifoleuadau presennol - wedi eu dylunio ar gyfer rygbi yn y Parc - er mwyn sicrhau diogelwch y seiclwyr bydd yn defnyddio’r trac yn ystod nosweithiau tywyll y gaeaf’.


Mae ailddatblygu’r felodrom wedi ei ddarparu gan Chwaraeon Cymru, Cyngor Sir Gâr a Chyngor Tref Caerfyrddin

 

 

 

 

 


Cynllun Basgedi Crog 2017

Cynllun Basgedi Crog 2017

Mae Cyngor Tref Caerfyrddin wedi cyd-weithio gyda busnesau lleol ers nifer o flynyddoedd i ddarparu basgedi blodau ar draws tref Caerfyrddin. Mae llwyddiant y Cynllun Basgedi Crog yn helpu i sicrhau bod Caerfyrddin yn le deniadol i ymwelwyr a phreswylwyr.

Unwaith eto y mae Cyngor y Dref yn gwahodd busnesau lleol i ymuno drwy noddi ac arddangos basgedi crog.

Y gost eleni yw £50.40 yr un gan gynnwys TAW, sydd yn cynnwys y basgedi yn cael eu gosod i fyny, dyfrhau, cynnal drwy’r haf ac yna eu symud ar ddiwedd yr haf gan staff Cyngor y Dref. Fe fydd hyn yn sicrhau arddangosfa flodeuol hyd yn oed yn ystod misoedd poethaf yr haf. Mae braced ar gael hefyd, os oes angen, am £24.00 yr un gan gynnwys TAW.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mr Adrian Lloyd on 01267 235199

Santes Dwynwen

 

Pleser gan Gyngor Tref Caerfyrddin a Menter Gorllewin Sir Gâr gyhoeddi eu bod wedi derbyn miloedd o ymgeision ar gyfer cystadleuaeth dylunio carden

Santes Dwynwen.

Mae ysgolion Uwchradd a Chynradd ar hyd y Sir wedi cymryd rhan ac yr ydym ar hyn o bryd yn edrych trwyddyn nhw i gyd.

Diolch i bawb a gymerodd ran yn y gystadleuaeth, ac yn enwedig i chi’r ysgolion am gefnogi’r fenter hon gan Fasnach Deg.

Lluniau o rhai o’r ymgeision arbennig a dderbyniwyd.Yn y cyfarfod diweddaraf nos Lun 28ain o Dachwedd fe wnaed cyflwyniad gan Gymdeithas Glan yr Afon a Phwyllgor Gwyl yr Afon i’w ysgrifenyddes cofnodion.

Mae Margaret, sydd wedi bod yn gweithio i’r Cyngor Tref fel Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor am dros dair blynedd ar ddeg yn ymddeol ac fe roddwyd teyrnged iddi ar ran y gymdeithas a’r pwyllgor gan y cadeiryddion, y Cynghorydd Phil Grice (Cyngor Tref Caerfyrddin) a’r Cynghorydd Dave Watson (Cyngor Cymuned Llangynnwr) .

Cyflwynodd Mr Vic Nurton flodau i Margaret, ar ran preswylwyr Caerfyrddin, a chanmolodd ei gwaith am nifer o flynyddoedd a dywedodd na all neb gymryd ei lle. Cafodd hefyd ei chyflwyno a’r gacen siocled draddodiadol gan Ian McCue ar ran defnyddwyr yr afon.
 

 

Adroddiad Blynyddol 2015/16